احساس گناه و عذاب وجدان

کابوس گناهان گذشته، مرا آرام نمي گذارد و از فکرش نمي توانم بيرون بيايم، همين احساس گناه بهم نااميدي ازقرب خداداده چکار کنم؟ توبه کرده ام اما نمي دانم چکار کنم که عذاب وجدان آن، مرا آرام نمي گذارد. خواهش مي کنم کمکم کنيد؟

مطمئنًا با فردي معتقد همراه فطرت پاك و طالب پاكي و نورانيت روبرو هستيم و اين صفات خوب شما را مي ستاييم.
اميدواريم راهنماي خوبي براي تصميم گيري در رابطه با اين مسئله مهم زندگي شما بوده و در اين وضعيت كمك يار شما باشيم.
ابتدا وضعيت كنوني شما را بررسي نموده ودر پايان راهكارهاي عملي را جهت بهبود اين وضعيت ارائه مي نماييم.
مشكل اصلي شما در حال حاضر احساس افراطي نسبت به گناه است. البته حساسيت و دل نگراني شما در مورد اعمالي كه قبلا داشته ايد و چه بسا ناشايست و خطا بوده است، بشارت دهنده وجود روح تقوا و خداترسي در شما است. اين گونه نگراني ها و اندوه ها نسبت به خطاها و سستي ها به ويژه در يك جوان، بيانگر لطف خداوند و عنايت او به شما است و حسرت بر اعمال بد و نادرست گذشته و اندوهگين بودن به خاطر آن، امري مطلوب و پسنديده است؛ ولي به شرط آن كه از حد و اندازه معمول تجاوز نكند و به صورت احساس افراطي گناه كه مانع شيطاني بر سر راه تكامل انسان است، در نيايد.
معيار اين مرز شكني اين است كه اين حالت، شما را از زندگي عادي خود باز ندارد و به زندگي شما آسيب نرساند و به صورت وسواس گونه شما را از رسيدن به اهداف متعالي باز ندارد.
هدف از ندامت و پشيماني از برنامه ها و كارهاي گذشته و غصه دار بودن اين است كه چنين اشتباهي در آينده تكرار نگردد و خطاها و كاستي هاي گذشته را با عزم و اراده اي مستحكم در آينده جبران نماييم و با عبرت آموزي از گذشته و دستيابي به عوامل خطاهاي گذشته، راه آينده را با استواري و صلابت بپيماييم و به سعادت حقيقي در دنيا و آخرت نائل گرديم.
ولي اگر غصه و تأسف و اندوه برگذشته، افق آينده را در نظر ما تيره و تار سازد و پاي رفتن و حركت ما را سست نمايد، اين دور شدن از هدف و تسليم دام شيطان شدن و از چاله به چاه افتادن است. خداوندي كه خالق و آفريننده ما است و از ضعف و ناتواني و جهالت ما از همان ابتداي آفرينش و قبل از آن، آگاه بوده و مي دانسته ما انسان هاي خدا باور و معتقد به او دچار لغزش و خطا مي شويم و گاه گاهي در دام خدعه و فريب شيطان مي افتيم، و لذا بابي به نام توبه را فرا روي ما گشوده است و ما را دعوت نموده كه بعد از لغزش و افتادن با توبه و پشيماني و عذرخواهي بلند شويم و قد راست نماييم و عجز و نياز را به پيشگاه او ببريم و رشته اتصال بين خود و خدا را كه با گناه و خطا پاره كرده ا يم، دوباره گره بزنيم و با آب اشك و توبه، چهره خويش را از گناهان بزداييم و او وعده پذيرش توبه و آمرزش داده است.
حال اگر انساني دچار خطا و گناه گرديد و متوجه خطاي خود شد و پشيمان و نادم گرديد وعذر تقصير به پيشگاه با عظمت خداوند آورد، ولي به آمرزش و لطف حق اعتمادي نداشت و تصورش اين بود كه مورد مغفرت و رحمت حق قرار نگرفته، معلوم است كه وعده هاي الهي را باور نكرده و خداوند را به غفور بودن و رحمان و رحيم بودن نشناخته و يا گناه خود را كه با همه بزرگي محدود است، بزرگتر از صفات رحمت و مغفرت الهي كه بي حد و بي كرانه است مي بيند. توجه داشته باشيد كه دام هاي شيطان بسيار متنوع و رنگارنگ است.
شيطان كه استاد مكر و فريب است براي هر فردي دامي ويژه او دارد؛ براي بندگان با تقواي الهي دامي و براي بندگان فاسق دامي ديگر دارد. هدف شيطان بازداشتن از ياد خداوند و فاصله انداختن بين بندگان و خداوند به هر طريق ممكن است. اندوه بر گذشته اگر باعث تباه شدن فرصت هاي آينده و حال ما گردد و حال و آينده مان را با تأسف و تحسر و اندوه بر اعمال گذشته سپري سازيم، در واقع شاد كردن شيطان و كمك به او در پياده كردن اغراض شوم اوست.
آيا شما تصور مي كنيد همه بندگان خوب و لايق خداوند كه به مقام قرب او رسيده اند و سر بر آستانه با عظمت او ساييده اند همگي از ابتداي عمر، پاك و بي خطا و بي جرم بوده اند؟ خير، اين ويژگي تنها مخصوص بندگان معصوم خداوند يعني انبيا و اوليا (عليهم السلام) است و ديگران كم و بيش از خطا و اشتباه در برهه اي از دوران عمر خويش و به ويژه دوران نوجواني و جواني كه دوران اوج غريزه و غلبه سستي قدرت و نيرو در انسان است، دچار خطا و اشتباه و گناه بوده اند.
بزرگاني مثل فضيل بن عياض و بشر حافي و افراد فراوان ديگري كه عمري را در فساد و آلودگي و گناه به سر بردند ولي بالاخره لطف حق و هدايت الهي شامل حالشان گرديد و نه تنها خود راه هدايت را يافتند، بلكه راهنماي ديگران در ظلمت ها و تيرگي ها شدند و با جبران گذشته و پا گذاشتن در جاده بندگي، پله هاي قرب حق را پيمودند و در مقام صدق و راستي و در جوار خداوند آرميدند، الگوها و نمونه هاي روشني براي ما مي باشد كه مراقب باشيم از راهي كه فكر مي كنيم درست و مطلوب است ناخواسته در دام شيطان گرفتار نگرديم و آينده مان را به سرنوشت گذشته مان دچار نسازيم.
دوست عزيز!
به لطف و عنايت و رحمت و پرده پوشي و مغفرت الهي ايمان بيشتري داشته باش و به وعده هاي حق و بشارت هاي او خوش گمان تر؛ كه خداوند همان گونه كه درباره او گمان مي كني با تو رفتار مي كند و او را همان گونه كه تصور مي كني مي يابي!
خداوند در قرآن كريم مي فرمايد: ((و لا تيائسوا من رحمة الله، يعني از رحمت خدا نا اميد نشويد...))
به قول شاعر: اين در گه ما درگه نوميدي نيست ==صد بار اگر توبه شكستي باز آي
اينكه هرگاه انسان به خود نظر مي افكند معمولاً صحيفه اعمال خود را آلوده و مشوب به رذايل اخلاقي مي بيند، در اين حال اگر راهي و روزنه اي براي پالايش وجدان از بدي ها نباشد انسان در سراشيبي سيه روزي و شقاوت كامل قرار مي گيرد و به سمت نوميدي و غرقه شدن در مرداب رذايل فرو مي رود. افزون بر اين از جنبه روحي و رواني گناه و خطا در انسان حالتي پديد مي آورد كه اگر زايل نشود آمادگي بيشتري براي ارتكاب خلاف در فرصتهاي آينده خواهد داشت .
بنابراين نبايد به صورت افراطي احساس گناه كنيد و از رسيدن به قرب حق تعالي نااميد شويد. اين حالت انرژي شما را براي تلاش در جهت اصلاح و خودسازي كاهش مي دهد و مانع حركت تكاملي شما خواهد شد. پس هر چه زودتر تغيير وضعيت دهيد و با توبه و استغفار صادقانه افكار منفي را از خويش دور نماييد و با فراموش كردن گناهان سابق و حفظ شادابي و نشاط و يقين نسبت به رحمت و بخشش خداوند، زندگي تازه اي را شروع كنيد و مطمئن باشيد كه نه تنها خداوند گناهان شما را مي بخشد، بلكه توبه كنندگان را دوست دارد و مورد عنايت خويش قرار مي دهد. شك نكنيد.
حقيقت اين است كه شيطان، هنرمند توانايي است. گاهي آنقدر خوب سفسطه مي‌بافد و جاي فلسفه به ما قالب مي‌كند كه خيال مي‌كنيم بزرگترين فيلسوف عالم است. گاهي آنقدر عاطفي و دلسوز نشان ميدهد كه گويا تجلي قلب خدا در زمين است. آنقدر ماهرانه همدلي و همدردي مي‌كند كه انگار بهترين روان شناس دنياست. آنقدر عارفانه برخورد مي‌كند كه گاه او را فرشته يا پيامبري مي‌بينيم كه ما را به سوي خدا مي برد. همه اينها براي اين است كه نقابهاي او، خيلي شبيه اصل هستند. تمام تلاش خود را مي‌كند كه در قدمهاي اول، رفتار فرد را به حساب خود واريز كند و سلطه بر ذهن و فكر را هدف اصلي خود قرار مي‌دهد.
روشهاي فراواني براي نيل به اين مقصود دارد. گاهي اشتباهي كه انجام داده‌ايم را مكرر به ياد ما مي‌آورد تا آيينه دق‌مان شود و... وقتي اين اتفاقات برايمان مي‌افتد احساس مي‌كنيم خلاف وعده‌اي كه به خدا داديم عمل كرده‌ايم (ألم أعهد أليكم يا بني آدم ألّا تعبدوا الشيطان و أن أعبدوني؟) از خودمان بدمان مي‌آيد.
شيطان اينگونه القا مي‌كند كه احساس كنيم رابطه‌مان با خدا تيره شده و او نيز از ما خسته! اما تا حال درمحبت يك مادر به فرزند, دقت نموده ايد؟ مادري كه آغوش پر مهرش هميشه بروي فرزند گشوده است و از هيچ كمكي نسبت به او دريغ ندارد. مادر نگران اوست؛ اما كودك غرق بازيهاي كودكانه خويش مي شود و خانه و مادر را در لذت كوچك خود فراموش مي كند.
كودكي كه دستش به دستان گرم مادر گره نخورده است بارها و بارها زمين مي خورد. لباسهايش خاكي و كثيف شده است. غروب شده است اما او هنوز برنگشته است. مادر مي داند كودك از تاريكي مي ترسد، از تنهايي. مادر مي‌داند شيطانهاي كوچك و بزرگي هستند كه او را سرگرم مي كنند. هرچقدر هم اطراف او همهمه باشد، او نياز به آغوش پرمحبت مادر دارد. وسوسه‌ها، روي بازگشت به خانه را از او مي‌گيرند اما مادر آشفته و نگران بدنبال او مي آيد.
محبت مادر قطره اي از درياي محبت خالق مادر هم نيست. خداي مهربان, از روي حب و عشق، انسانها را خلق كرد و از هيچ كمكي براي هدايت آنها دريغ نورزيد, فطرتي داد كه خداخواه است, عقلي كه چراغ راه است, پيامبران و اوليايي كه راهبر و راهنما هستند. او لحظات را قطره قطره مي شمارد تا ما بسوي او برگرديم و به او نزديكتر شويم.
غروب عمر كه مي رسد، مي‌بيند ما هنوز برنگشته ايم. دل مهربانش مي‌گيرد. چند قطره باران از چشمهاي رحمتش مي بارد. آرام زمزمه مي كند: صبح شد، ظهر شد، غروب شد... نيامدي! چه لطيف فرموده است: «لو عَلِمَ المُدبرون كيف اشتياقي بِهم لَماتوا شوقاً» اگر كساني كه به من پشت كرده اند بدانند چقدر مشتاق برگشت آنها هستم از شوق جان مي‌دهند.
پرسشگر گرامي!
مطمئن باشيد خداوند شما را دوست دارد؛ كه اگر چنين نبود، ارتباط با او برايتان مهم نبود؛ مانند بسياري كه چنين‌اند و انگار خدايي وجود ندارد. امامان مهربان ما فرموده‌اند: اگر مي‌خواهيد ببينيد خدا چقدر شما را دوست دارد، ببينيد او در نزد شما چقدر دوست داشتني است.

*راهكارهي عملي
جهت خلاصي از اين افكار و برون رفت از اين حالت لازم است تا راهكارهاي بيان شده را رعايت نماييد.
1- مدتي از وقت خود را با ديگران و يك دوست صميمي سپري كنيد.
2- به سرگرميهايي كه علاقه داريد بپردازيد.
3- ورزش كنيد و فعاليت بدني منظم داشته باشيد.
4- افكار مثبت را جايگزين افكار منفي گردانيد.
5- اعتماد بنفس خود را افزايش دهيد.
6- نماز اول وقت را فراموش نكنيد.
7- سعي كنيد هر روز چد آيه از قرآن را تلاوت، و در معاني آن دقت كنيد.
ودريك كلام داروي شفا بخش براي اين درد، مراقبت بر اعمال است اهتمام به انجام واجبات ودوري از گناهان.
از اينكه با شما جوانان پاك، در ارتباطيم به خود مي باليم.
سالم و سعادتمند باشيد.
*در پايان مطالعه كتاب زير را توصيه مى‏كنيم:
«رمز پيروزى مردان بزرگ»، استاد جعفر سبحانى.

دیدگاه ها

ازچیزی که میترسیدم سرم اومد به یکی علاقمندشدم به طریقی بهش گفتم چندبارباهاش بیرون رفتم باراخرخواست بامن رابطه پیداکنه من نمیخاستم امااون بزوروادارم کرد من خیلی پشیمونم ولی دیگه اون ادم سابق نمیشم میترسم ابروموببره من چوب سادگیموخوردم حالا اروم وقرارندارم همه میگن چراهمش ناراحتی نمیتونم چیزی بگم فقط شب وروزفکرم خرابه بااینکه اسیبی بهم نزدولی ازخودم تعجب میکنم چراهنچین کاری کردم هیچوقت خودمونمیبخشم زندگیم همش شده ای کاش..

بسیارعالی وزیبا وبه روز بود پاسخ.ممنون

خیلی ممنون خیلی زیبا نوشته بودید.
بی نهایت ممنون

سلام.ببخشید من چند بار مرتکب گناهی شدم و دیگر ان گناهم را تکرار نکردم ولی بعد از ۳ سال بصورت عذاب وجدان ب سراغم اومد.تا حدی که داشت آزارم‌‌میداد.از ته دلم توبه کردم و واقعا تا الان هم سر توبه ای که کردم موندم ولی الان ۱ روز است که ترس ب سراغم اومده.همش دلنگرانم که اگر روزی گناه من آشکار بشه و بین آشنایان و غیره بپیچه من چیکار کنم؟ انگار ذهنم داره برای خودش داستان سرایی میکنه که همه فهمیدن!خیلی میترسم.چیکار کنم که ارامش بگیرم از دست قضاوت مردم.چون درسته که من اون اشتباهمو کردم و این هم ماله ۳ سال پیشه ولی واقعا توبه کردم و پشیمونی رو از اعماق کجودم حس کردم. ولی همش نگرانم ک جایی پحش نشه

سلام
اقاي دكتر من بر اثر عصبانيت
و حالات روحي نامناسب
پرنده اي رو از عمد كشتم
پرنده اي كه هر روز ميبوسيدم
و باهاش حرف ميزدم
و حس عميق و نزديكي داشتم
اما جنون و عصبانيت بر من چيره شد
و به شدت ناراحتم
و مدام گريه كردم
و از درون خودمو مدام سرزنش ميكنم
فقط مادرم ميدونه
عذاب وجدان و صحنه ي اون كار زشتم رو نميتونم فراموش كنم
و زندگي برام زهر شده
كمكم كنيد


مخاطب گرامی، از حسن توجه تان به این مرکز سپاسگزاریم. برای اینکه امکان پاسخ به دغدغه هایتان فراهم شود، باید از راه های ارتباطی زیر کمک بگیرید و آنها را مطرح نمایید تا محققان به آنها پاسخ دهند و برایتان ارسال نمایند :
** درج سوال در همین سایت : http://akhlagh.porsemani.ir/node/326
** درج سوال به وسيله پيامك : 30001619
** درج سوال در سايت پرسمان : http://www.porseman.org/q/newq.aspx
** درج سوال به وسیله ربات تلگرام پرسمان : @
porsemanbot

سلام ، من چند روز بیشتر نبود که با پسری اشنا شده بودم ، با این که ادم مناسبی نبود ولی یک حسی منو سمت این ادم میکشید و بلخره خودم رفتم جلو ، دو سه روز بعد وقتی برای بار دوم همو دیدیم منو برد خونه مادرش ، منم گفتم خب مادرش خونه است و رفتم ، اون منو برد اتاقش و بعد منو سمت خودش کشید ، من هم از این که توی بقلش باشم حس خوبی داشتم ولی اون سعی کرد بدن منو لمس کنه ، من هعی میخاستم مانع بشم ولی خیلی اصرار میکرد و در اخر هم کاری که میخاست شد ، من اصلن تو اون رابطه هیچ حسی نداشتم ، حتی تحریک هم نشدم و هیچ عکس العملی هم نمیتونستم داشته باشم و در مقابل اصرارش هم سریع تسلیم شدم ،نمیدونم و نمیفهمم که چرا این جور شد وهنوز باورم نمیشه و دارم دیوووونه میشم ، حتی با این که میدونستم قبلن متاد بود ... حتی به خودکشی فکر کردم ، الان توبه کردم ولی نمیتوتم خودم خودمو ببخشم، نمیتونم با پدر و مادرم ارتباط برقرار کنم و خجالت میکشم از همه اطرافیانم ، روحم ضربه عمیقی از سو استفاده ای که ازم شده خورده ، راهنماییم کنید .خودش گفته ایدز نداره ولی از اون هم میترسم.بعد اون روز با این که حسی بهش داشتم دیگ نمیخام و نمیتونم باهاش حرف بزنم و از طرفی حس میکنم نیاز به حمایت و دلداری دارم .

مخاطب گرامی، از حسن توجه تان به این مرکز سپاسگزاریم. برای اینکه امکان پاسخ به دغدغه هایتان فراهم شود، باید از راه های ارتباطی زیر کمک بگیرید و آنها را مطرح نمایید تا محققان به آنها پاسخ دهند و برایتان ارسال نمایند :
** درج سوال در همین سایت : http://akhlagh.porsemani.ir/node/326
** درج سوال به وسيله پيامك : 30001619
** درج سوال در سايت پرسمان : http://www.porseman.org/q/newq.aspx
** درج سوال به وسیله ربات تلگرام پرسمان : @porsemanbot

ازاشتباهاتم توبه کردم
ولی باز بسوی اشتباهت بزرگترازگذشه رفتم
الان سرم یه دیوارخورده
هرچندخدا عذابمونداده هنوز ولی توبه اخرموکردم میترسم اینده خداانتقام کاراموازم بگیره دعاکنید خدامنوببخش حس میکنم الوده هم

دوست عزیزسلام منم کمابیش حس شمارو دارم.اما این حس که شماگفتید خدا انتقام میگیره ازنظرمن کاملا اشتباهه.خداهیچ وقت انتقام گیرنده نبوده بلکه تاجای ممکن الرحمن الرحیم بوده.این عواقب کارهای ماست که اینده مونو تحت الشعاع قرارمیده...
منم به خاطر گناهی که کردم ناراحت و نگرانم اما امیدم به لطف ورحمت خداست.شماهم امیدوار گذشت خداباشید.ما بنده های دوست داشتنی خداهستیم منتها خودمون باعث خیلی چیزاشدیم.دعاکنید که هم شما وهم ما عاقبت بخیربشیم.

با سلام . من دختری محجبه و چادری هستم . 4 سال است ازدواج کرده ام . شوهرم هم فردی خوب و مذهبی است . من سعی میکنم نمازهایم را سر وقت بخوانم و قرآن و مستحبات را هم تا حدی انجام میدهم ولی یک مسئله گاهی وقتها نه همیشه من را اذیت میکند و دچار احساس گناه میشوم خواهش میکنم کمکم کنید . من وقتی با شوهرم بیرون می روم در حد بسیار ملایم و کمی آرایش دارم و این آرایش آنقدر کم است که حتی شوهرم و اطرافیانم متوجه نمیشوند . من حتی از شوهرم میپرسم آیا به نظرت الان آرایش من جلب توجه می کند او میگوید که نه . من چون سابقه ی وسواس فکری البته نه خیلی شدید را داشته ام فکر میکنم این هم وسواس است و حساس شده ام . خواهش میکنم راهنماییم کنین چون نه میتونم آرایش ملایم در حدی که فقط صورتم بی روح نباشد نکنم هم اذاب وجدان دارم . البته من همین آرایش ملایم را هم در حضور همسرم انجام میدهم . البته من چون مقلد آیت ا... خامنه ای هستم ایشان فرموده اند اگر آرایش عرفا زینت محسوب شود جایز نیست و من به نظر خودم عرفا زینت محسوب نیس راهنمایییم کنین خواهشمندم .

Member since:
14 اردیبهشت 1394
Last activity:
1 سال 44 هفته

لطفا سوالات خود را در بخش درج سوال مطرح نمایید:

http://www.porseman.org/q/qservice.aspx?logo=images/right.jpg

با تشکر

سلام
من خیلی حالم بده و عذاب وجدان داره خفه م میکنه و هی میگم کاش اصلا به دنیا نیومده بودم،خواهش میکنم بگین چکار کنم حالم خیلی بده و اصلا نمیتونم زندگی کنم و دارم افسرده میشم. من یه زمانی وبلاگ داشتم اونجا با یه پسری آشنا شدم اوایل در حد نظر گذاشتن و اینها بود بعد عمیق تر شد البته ایشون خیلی مودب و مومن و پاک بودن و هیچ بحث غیراخلاقی درمیون نبود من 23 سالمه و ایشون 36 سال،دوسال از طریق ایمیل و وبلاگ ارتباط داشتیم و حرفامون هم اصلا از حد عرف و اخلاق تجاوز نمیکرد ایشون کم کم به من علاقه مند شدن راستش اصلا منه واقعی رو نمیشناخت فقط عاشق منی شده بود که زیادم واقعی نبود البته غیرمستقیم ابراز علاقه میکرد اگه مستقیم میگفت کارم راحتتر بود و صریح ردشون میکردم اما خب غیرمستقیم میگفت و جدی نمیگرفتم تا این که صبرش تموم شد دیگه داشت مستقیم ابراز میکرد و برای همین عذاب وجدان داشتم که باعث شدم همچین احساسی بهش دست بده و حس میکردم دارم با احساساتش بازی میکنم واقعا هم بازی کرده بودم چون یه شخصیت غیرواقعی ارائه داده بودم و احساس گناه باعث شد یکهو خودمو گم و گور کردم که فراموشم کنه اما فراموش نکرده و هر وقت میرم وبش میبینم منتظره و حالش بده و حالم خیلی بده که باعث شدم همچین آدم پاکی زندگیش به خاطر حماقت من مختل بشه و دلش درگیر شه نمیتونمم برگردم و به این بازی ادامه بدم یا دلشو بشکنم اصلا نمیخوام باز باهاش حرف بزنم هی تصمیم میگرم برم بگم دارم ازدواج میکنم که فراموشم کنه و کنار بیاد با واقعیت اما میترسم بدتر ضربه بخوره دارم دیوونه میشم نه میتونم درس بخونم نه زندگی کنم حس میکنم نه راه پس دارم نه راه پیش یه خواستگار خوب هم دارم که بخاطر این قضیه و عذاب وجدانم نمیتونم بهش فکر کنم چکار کنم؟؟؟ تو رو خدا کمکم کنین با هیچکس دیگه ای نمیتونم این مشکل رو درمیون بذارم دارم دق میکنم.

سلام به دوستان عزیزم ، دوستان میدونم شما همه به علت ( وجدان درد) به این سایت مراجعه کردین . من شما. و درک میکنم ، چون خودم هم یک زمانی وجدان درد داشتم. می دونین وجدان درد یک نعمت خیلی بزرگ چون اگر نبود . هیچ کس به دلیل گناهی که انجام داده ، سرش به سنگ نمی خورد. شما تا هر موقع که این حس با شماست ، باید خدارو شاکر باشین . معنی این حس شما اینه که خدا هنوز دوستتون داره که شما وجدان درد گرفتین و متوجه اشتباهتون شدین و حالا، به خاطرش پشیمونین. حالا بریم سراغ راه مبارزه با اون . اولین کسی که میتونه در این باره به شما کمک کنه خود شما هستید .شما به دلیل گناهتون وجدان درد گرفتین و توبه کردین و پشیمان شدید، پس شما نباید به این حس از جنبه ی منفی نگاه کنین. چون اون باعث تحول روحی شما شده. شما هر چقدر به این حس از جنبه ی منفی نگاه کنین ، وقتی به سراغتون میاد، بیشتر ازش میترسین و این باعث این میشه که بیشتر بهش فکر کنین. شما باید از دید مثبت به اون نگاه کنین. هر موقع به سراغتون اومد ازش حراس نداشته باشید و خودتون رو مشغول کار های دیگه بکنین . انسان ها حس های زیادی دارن و این حس هم یکی از اون حس هاست . چشمانتون رو ببندید و این حس رو از ذهنتون بیرون کنید . امید وارم از این حس خلاص بشین.

Member since:
6 مرداد 1393
Last activity:
1 سال 43 هفته

مخاطب گرامی، پاسخ سوال خود را در لینک زیر مشاهده کنید :
حق الناس در رابطه دختر و پسر

با سلام مجدد... خواستم از راهنمایی و کمکتون تشکر کنم شما با مشاوره و راهنمایی های خوبتون منو نجات دادین و الان از زندگی لذت میبرم و دیگه احساس گناه نمیکنم بی نهایت سپاس گزارم

سلام
متاسفانه بایدعرض کنم ک مرتکب گناهی شدم ولی گناه عمیق وچنان بزرگی هم نیس درحدلمس دست ودیدن موهای بازم بودولی خب هرچقدهم کم باشع بازم گناه محسوب میشع وبایدعذاب وجدانی باشع واینک نیس ی مجهوله
وسوال من همینه:ک چرااحساس عذاب وجدانی ندارم؟؟؟
لطفآتاحدامکان سریع پاسخ دهیدمتشکرم

Member since:
6 مرداد 1393
Last activity:
1 سال 43 هفته

مخاطب گرامی، از حسن توجه تان به این مرکز سپاسگزاریم. برای اینکه امکان پاسخ به دغدغه هایتان فراهم شود، باید از راه های ارتباطی زیر کمک بگیرید و آنها را مطرح نمایید تا محققان به آنها پاسخ دهند و برایتان ارسال نمایند :
** درج سوال در همین سایت : http://akhlagh.porsemani.ir/node/326
** درج سوال به وسيله پيامك : 30001619
** درج سوال در سايت پرسمان : http://www.porseman.org/q/newq.aspx
** درج سوال به وسیله ایمیل : info@porseman.org
* توجه : اگر سوال تان را در سایت درج می کنید، شماره تلفن همراه یا آدرس ایمیل تان را حتماً وارد کنید تا امکان ارسال پاسخ به شما فراهم گردد.

سلام من در گذشته با۳پسر رابطه در حد معاشقه داشتم سه سال است که ازدواج کردم وهمون موقع از کارم توبه کردم و دیگه گناه نکردم شوهرم خیلی به من اعتماد دارد ولی همون موقع دوتا از اون پسرا تهدیدم کردند که ازم فیلم دارند و کفتند چندسال دیگه پخشش میکنند الآن پنجسال از اون ماجرا میگذرد ذهنم خیلی مشغوله بگید چکار کنم بعضی وقتا میخوام خودمو بکشم کمکم کنید دارم روانی میشم

باعرض سلام از نظر من به هرچیزی فکر کنی سرت میاد پس بی خیال باش ونقطه ضعف دست کسی نده حتی خواهرت

Member since:
6 مرداد 1393
Last activity:
1 سال 43 هفته

مخاطب گرامی، از حسن توجه تان به این مرکز سپاسگزاریم. برای اینکه امکان پاسخ به دغدغه هایتان فراهم شود، باید از راه های ارتباطی زیر کمک بگیرید و آنها را مطرح نمایید تا محققان به آنها پاسخ دهند و برایتان ارسال نمایند :
** درج سوال در همین سایت : http://akhlagh.porsemani.ir/node/326
** درج سوال به وسيله پيامك : 30001619
** درج سوال در سايت پرسمان : http://www.porseman.org/q/newq.aspx
** درج سوال به وسیله ایمیل : info@porseman.org
* توجه : اگر سوال تان را در سایت درج می کنید، شماره تلفن همراه یا آدرس ایمیل تان را حتماً وارد کنید تا امکان ارسال پاسخ به شما فراهم گردد.

سلام آقای دکتر ، من حدود یک سال با یکی از پسر های دانشگاهمان ارتباط داشتم این ارتباط خیلی صمیمی بود و هر دو.طرف همدیگر رو دوست داشتیم . حدود دو هفته بعد از ارتباطمون ایشون به طور غیر مستقیم تقاضای ارتباط جنسی سطحی نه عمیق رو داشتن من به شدت مخالفت کردم با این موضوع ولی ایشون پا فشاری میکردن با اینکه من خیلی دوستون داشتم و هم چنین این تجربه تجربه اول من در ارتباط با پسر بود به خاطر علاقه ی زیادم راضی شدم تا اینکه این رابطه پیش رفت و ایشون از من تقاضای سکس چت کردن . من متاسفانه این کار رو کردم و یک عکس وجود داره که صورت من تا حدودی معلومه بعد از این اتفاق من دیگه نتونستم با ایشون ادامه بدم و ارتباطمان رو خودم قطع کردم . الان با اینکه 6 ماه میگذره ولی من با عذاب وجدان و حس کث
یفی دارم زندگی میکنم الان یه خواستگار خیلی خوب دارم ولی نمیدونم چه کنم
.همش خودم رو تحقیر میکنم و واقعا یه روز نیس من حس خوبی به خودم داشته باشم . عاجزانه خواهش میکنم کمکم کنید

Member since:
6 مرداد 1393
Last activity:
1 سال 43 هفته

مخاطب گرامی، از حسن توجه تان به این مرکز سپاسگزاریم. برای اینکه امکان پاسخ به دغدغه هایتان فراهم شود، باید از راه های ارتباطی زیر کمک بگیرید و آنها را مطرح نمایید تا محققان به آنها پاسخ دهند و برایتان ارسال نمایند :
** درج سوال در همین سایت : http://akhlagh.porsemani.ir/node/326
** درج سوال به وسيله پيامك : 30001619
** درج سوال در سايت پرسمان : http://www.porseman.org/q/newq.aspx
** درج سوال به وسیله ایمیل : info@porseman.org
* توجه : اگر سوال تان را در سایت درج می کنید، شماره تلفن همراه یا آدرس ایمیل تان را حتماً وارد کنید تا امکان ارسال پاسخ به شما فراهم گردد.

سلام دوست خوبم من از كناه شهوت خيلي اذاب ميكشم وهربار كه توبه ميكنم باز درخيابان با نكاه كردان باز مرتكب كناه ميشوم خواهشمندام مرا براي اينكه توبه ام رانشكنم و دوباره كناه نكنم راهنماي كنيد سپاسكذارام

سلام من تاالان كه اين مطالبوخوندم شديدااحساس گناه ميكردم ازگناهاي كوچيك وبزرگ حق الناس كه به گردنمه ولي الان احساس ميكنم يه ذره فقط يه ذره راه روشن تواين مسيرتاريك برام بازشده.

من فرزنداول هستم.درحا حاضر36سال سن ومجردم.مشکل من این است که نسبت به دیگران
حتی بیشتر از خودشان نگران آنها هستم واحساس احساس مسئولیت زیادواحساس گناه شدید وخودخوری زیاد دارم ودائم خودم را سر مسایل بیخود آزار می دهم مسایل مربوط به خودم مثل اینکه من بی لیاقت هستم.من فرصت ها را از دست میدهم.من بلد نیستم کسی را جذب کنم.ورفتار وسواس گونه ای روی رفتار وافکارم دارم.به طوری که زندگی مرا مختل کرده در ارتباطات موفق نیستم.واین بیشتر باعث ایجاد حس گناهم میشود.هر وقت به روانپزشک میروم دارو میدهد ومن فقط بی حال میشوم.ولی پس از حل موضوعات قدیمی در مورد مسایل جدید دوباره دچار مشکل شده نگرانی استرس احساس گناه غم.از این حالت دیگه خسته شدم خواهش میکنم راهنماییم کنید من چکار کنم تا به آرامش برسم.دیگه از زندگی کردن متنفرم.خسته شدم.

خدارو یادت نره,سعی کن به خدا برسی

باسلام وارزوی خوشبختی 1ـهمه چیزهایی که حالت ارمانی داشته وبرایت نقش هدف رابازی میکنند،فراموش کن بگذار مدتی هم ان هدفها در پی تو باشندهرچیز رابه حال خودش بگذار ،دنیا گرد(دایره)است هرچه قدر بگردی باز به نقطه اول برمیگردی.

Member since:
13 خرداد 1391
Last activity:
2 سال 19 هفته

سوال با شناسه 475351 و گذرواژه EAF2O ثبت شد.
بعد از چند روز می توانید جواب سوال خود را از طریق پیگیری پاسخ مشاهده بفرمایید.
لطفا سوالات بعدی خود را از طریق ارسال پرسش و یا از طریق پیامک مطرح بفرمایید. این قسمت سایت مخصوص نظردهی عزیزان است نه طرح سوال.
موفق باشید

من همیشه خودم را در اینده میبینم.افکار منفی ولم نمیکند.اگه اینجوری بشه چی میشه.نکنه من طرد بشم.نکنه نکنه...اعصابم ریخته به هم...جایی که اصلآ نمیخوام حتی با دوستام باشم.از همه بدم اومد..دوست دارم تنها باشم...نمی تونم درس بخونم.دوست دارم کسی باهام کار نداشته باشه تا کارای خودمو بکنم...ای کاش ازدواج میکردم تا با یکی حرف بزنم.سرم گرم بشه ...بلکه بقیه راحتم بذارند تا بهونه داشته باشم که اگه ازم خواستند بریم بیرون بگم نمی تونم....میخوام با خوانواده ام راحت باشم...دیگه تمایلی به داشتن دوست ندارم.منظورم هم جنس خودم هست.تو دبیرستان تمایلم به دوست زیاد بود ولی حالا که رفتیم دانشگاه دیگه نمیخوام مثل سابق باشم....نمی تونم راحت نه بگم...واسه هر چی استرس بیش از حد دارم....یکی یه کاری ازم میخواد با خودم کلنجار میرم تا بهش نه بگم.بهونه میارم...دوست ندارم مسولیت قبول کنم تروخدا بگید چیکار کنم...ممنون.من تازه 20 سالمه

Member since:
13 خرداد 1391
Last activity:
2 سال 19 هفته

سوال با شناسه 446410 و گذرواژه 1WQ2R ثبت شد.
بعد ازچند روز می توانید جواب سوال خود را در قسمت پیگیری پاسخ مشاهده فرمایید.
لطفا سوالات بعدی خود را از طریق ارسال پرسش و یا از طریق پیامک مطرح کنید.
موفق باشید.

با سلامی به سردی یخ بارها از خودم پرسیدم این همه دوگانگی در من چیست چرا ثبات ندارم و داعم در عذابم اما چه بگویم که من از همه کس بری ده ام دلم میخواهد خودم را به طنابی گره بزنم وبا سرعت تمام به اسمان برسم و خود را از خود نجات دهم اما هر بار به چاهی میافتم که درون چاه دیگری قرار دارد چه کنم از خود خسته ام همان طور که همه از من خسته ام گاه انقدر محبت میکنم که دیگر کسی مرا نمیبیند و اگر سر به شکایت باز کنم با خشم به درونی چاه دیگر پرتم میکنن من خیلی تناهیم تنها .میدانید ارزویم چیست دوست دارم به شما بگویم شاید شما در دوردستها دست خدا باشید ومن را به ارزویم برسانید دلم میخواهد به روستایی دور بروم جایی که جز منو و خدایم نباشم کمکم کنید این صدایی از ته چاه تنهاییست.

Member since:
13 خرداد 1391
Last activity:
2 سال 19 هفته

دوست محترم:
سوال خود را از طریق صفحه اول سایت قسمت ارسال پرسش مطرح کنید تا جواب کامل و مکفی در اختیار شما قرار داده شود.
موفق باشید

ارسال ديدگاه جديد

(لطفا از درج سوال در ديدگاه ها خودداري فرماييد براي طرح سوالات خود به اين آدرس مراجعه فرماييد)

محتویات این فیلد به صورت شخصی نگهداری می شود و در محلی از سایت نمایش داده نمی شود.
  • آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.
  • تگ های مجاز : <a> <br> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.
  •  

 

کد امنیتی
لطفا کد تصویری زیر را وارد نمایید (استفاده از این کد برای جلوگیری از ورود اسپم ها می باشد)
2 + 9 =
دو عدد را جمع کنید و وارد کنید . به عنوان مثال 1+3 را باید 4 وارد کنید .